+98(21) 88330381-4
info [at] atlasdibaco [dot] com

استاندارد موتورها
در سراسر جهان استانداردهاي مختلفي براي تب يين كاربري ها و پارامترهاي كي موتور موجود است. دو نوع استاندارد كه بيش از همه در ساختار طراحي موتورها مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: 1NEMA )انجمن ملي سازندگان الكتر كيي(و IEC2 )كميته بين المللي الكتروتكن كيي(.NEMA براي بسياري از محصولات الكتر كيي از جملهموتورهاي الكتر كيي استاندارد قرار ميدهد.NEMA اصولاً استاندارد موتورهاي مورد استفاده در آمر كياي شمالي است. استانداردهاي معتبر لياقت هاي عمومي صنعتي را بيان ميك‌نند و به وسيله جامعه الكتر كيي پشتيباني مي شوند. ممكن است بعضي موتورهاي بزرگ AC تحت اين استاندارد قرار نگيرند. اين موتورها براي مواجهه با نياز در نوع خاصي از كاربري ساخته شده اند كه جزء موتورهاي NEMA محسوب نمي شوند. IEC سازماني اروپايي است كه استانداردهاي الكتر كيي و مكان كيي را از بين همه چيز براي موتورها در سراسر جهان منتشر ميك‌ند و ترفيع مي دهد. در شرايط عادي مي توان گفت كهIEC همتاي بين المللي NEMA مي باشد. در بسياري ازكشورها موتورهاي مورد استفاده تحت استاندارد IEC مي باشند. اين استانداردها را مي توان در 16-1-34 IEC يافت. به طور عمده استانداردهاي NEMA چهار نوع طراحي را براي موتورهاي AC القايي مشخص ميك‌نند. )طرح .)A-B-C-D طرح A گشتاور استارت طبيعي )بين 150 تا 170 درصد مجاز( و جريان استارت نسبتا بالا دارد. گشتاور شكست آن در ميان همه طرح هاي NEMA بالاترين مقدار است كه موتور را قادر مي سازد تا با اضافه بارهاي بسيار سنگين براي مدتي كوتاه سروكار داشته باشد. ميزان اختلاف 5 درصد است. نوعي از استعمال آن در نيرودهي به ماشين هاي قالب دهي تزريقي است.

طرح B معمولي ترين نوع موتور القايي AC است. مانند طرح A گشتاور استارتي طبيعي داشته ولي جريان استارتي پا يين دارد. گشتاور روتور قفل در آن آنقدر خوب هست كه بسياري از بارهايي را كه در كاربري صنعتي با آن ها مواجه مي شود بكار بيندازد. بازده و ضريب توان ظرفيت تكميل) PF ( آن نسبتاً بالا بوده، در ضمن معروف ترين طرح آن براي كاربردهايي چون پمپ ها، فن ها و ماشين ابزارها مي باشد. طرح C با گشتاور استارتي بالا )بالاتر از دو نوع قبلي، 200 درصد اسمي( مناسب براي استفاده در بارهايي با شروع بكار ناگهاني مانند نقاله ها، خردكنندهها، دستگاه هاي پرتحرك همزنها، پمپ هاي دوطرفه و كمپرسورها است. اين موتورها نامزد استفاده در عملياتي با سرعت نزد كي به سرعت تمام بدون اضافه بارهاي بزرگ هستند. طرح D گشتاور بالايي )بالاتر از همه مدل هاي NEMA ( دارد. جريان استارت و سرعت ظرفيت تكميل در آن كم هستند. مقدار بالاي اختلاف ) 5تا 13 درصد( اين موتور را براي كاربري هايي با بارهاي متغير و با تغ ييرات برجسته در سرعت موتور مانند ماشين آلاتي با ذخيره ساز انرژي چرخ طيار، پرس هاي منگنه قيچي ها، آسانسورها، استخراجك ننده ها بالابرها، جرثقيلها، پمپ هاي چاه نفت، ماشين هاي سيمپيچي و غيره مناسب مي سازد. تنظيم سرعت درآن ها ضعيف است و آن ها را فقط براي استفاده در پرس هاي منگنه جرثقيلها، آسانسورها و پمپ هاي چاه نفت مناسب مي گرداند. معمولاً اين موتور به عنوان مورد سفارشي مطرح مي شود. بتازگي NEMA طرحي جديدي)طرح )E را به استانداردش براي موتور القايي افزوده است. طرح E شبيه طرح B است با اين تفاوت كه بازدهي بالاتر، جريان استارتي بالاتر و جريان كاركرد در اضافه باري كمتر دارد. مشخصات گشتاور طرح E شبيه موتورهاي با همان پارامترهاي نيروي تحت استاندارد IEC مي باشد